Przejdź do treści

Status Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1.
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miasta Tychy „INICJATYWA TYSKA” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§2.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „INICJATYWA TYSKA”.
§ 3.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tychy.
§ 5.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 6.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 8.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania.

§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, służących aktywizacji i integracji tyskiej społeczności oraz podnoszeniu poziomu życia jej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
2) budowania społeczeństwa obywatelskiego
3) wspierania idei integracji europejskiej,
4) integracji lokalnych społeczności,
5) animowania działań wspólnot lokalnych,
6) podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych wolontariuszy,
7) stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych i samorządowych,
8) utworzenia lokalnych grup samopomocy,
9) działań na rzecz umożliwienia równego startu w życiu dorosłym dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie wysokiej jakości edukacji od poziomu przedszkola po etap szkół średnich,
10) działań na rzecz umożliwienia jednostkom gorzej przystosowanym w gospodarce rynkowej
uczestnictwa w życiu społecznym oraz zapewnienia godziwych warunków życia i rozwoju.

§ 10.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) angażowanie się w życiu publicznym miasta,
2) zabieranie głosu i występowanie w publicznych dyskusjach ważnych dla rozwoju miasta,
3) organizowanie szkoleń dla wolontariuszy,
4) wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw społeczności lokalnych,
5) współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji na temat potrzeb lokalnych (badania ankietowe),
6) budowanie lokalnego partnerstwa,
7) realizacja projektów przy współudziale społeczności lokalnych,
8) inne działania umożliwiające realizację celów statutowych.

§ 11.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 12.
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§13.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

§ 15.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
5) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
6) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 16.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, jednak ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
5. Członek wspierający może być wybrany do Rady Programowej Stowarzyszenia, o której mowa w § 19 ust. 2. Wyboru członka wspierającego do Rady Programowej dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 17.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 18.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej ustnie lub na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) uchwały Zarządu o usunięciu z grona członków Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania od Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

§ 19.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem Członków”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Przy Zarządzie Stowarzyszenia działa Rada Programowa. Rada Programowa jest ciałem doradczym i opiniodawczym Zarządu.

§ 20.
1. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności conajmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3, z tym że Sekretarza i Skarbnika proponuje Prezes Zarządu.
2. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem ustępu 3.
3. W razie braku quorum w wyznaczonym terminie, drugi termin głosowania można wyznaczyć w tym samym dniu, o 30 minut później. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

§ 21.
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, dokonuje się wyborów uzupełniających, zgodnie z postanowieniami § 20.

§ 22.
Powołania składu pierwszego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje się na Zebraniu Założycielskim zgodnie z zasadami określonymi w § 20. Walne Zebrania Członków

§ 23.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków na piśmie lub drogą elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, o ile odrębne przepisu Statutu nie stanowią inaczej.
8. W razie braku quorum w wyznaczonym terminie, drugi termin głosowania można wyznaczyć w tym samym dniu, o 30 minut później.
9. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na quorum i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.
10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.
11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) ustalanie kierunków i programu działania stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie regulaminu działania Stowarzyszenia,
4) zatwierdzanie uchwał dotyczących planów działalności Stowarzyszenia na kolejny rok,
5) wybór i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) decydowanie w sprawie udzielenia absolutoriumZarządowi,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
11) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 25.
1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu, Skarbnika i Sekretarza.
2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa 1 rok.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd możepodejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§ 26.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
13) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
14) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 27.
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 28.
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu. Komisja Rewizyjna

§ 29.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków,którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Komisji Rewizyjnej, która trwa 1 rok.

§ 30.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 32.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek stowarzyszenia i gospodarka finansowa.

§ 33.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
6) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 34.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie z jednym z członków Zarządu.

§ 35.
1. Zabrania się udzielania pożyczek lubzabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.2. Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 36.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwałę w tej sprawie Walne Zebranie Członków podejmuje w głosowaniu jawnym.
2. Podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Uchwałę w tej sprawie Walne Zebranie Członków podejmuje w głosowaniu jawnym.
3. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.