Przejdź do treści

Rewitalizujemy Tychy – RAZEM!

  Za kilka dni ruszają spotkania i warsztaty dla mieszkańców, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców dotyczące lokalnego programu rewitalizacji miasta Tychy.  Wszyscy będą mogli zgłosić swoje pomysły i wnioski, które potem zostaną przeanalizowane, a następnie najlepsze z nich ujęte w Programie Rewitalizacji, który ma być gotowy do końca lipca.

  Prace nad programem rewitalizacji trwają w mieście do kilku miesięcy. Najpierw zrobiono diagnozę miasta Tychy biorąc pod uwagę wiele elementów, w sumie 24 czynniki m.in. bezrobocie, ubóstwo, niski poziom aktywności społecznej, poziom przedsiębiorczości. Na postawie diagnozy wytypowano cztery obszary w mieście, które powinni zostać objęte programem rewitalizacji – osiedle A, Czułów ze Zwierzyńcem Zachodnim ( w tym osiedle Osada), osiedle H i Ł oraz osiedle N i O.

  – Musimy pamiętać, że rewitalizacja nie odnosi się tylko do infrastruktury, do remontów budynków. To znacznie szersze pojęcie mające także wymiar gospodarczy, ludzki, związany z aktywizacją społeczności lokalnej. Osoby biorące udział w badaniu wskazywały, że potrzebują pomocy np. w uzyskaniu zatrudnienia, pomocy prawnej, zwiększenia dostępu do oferty kulturalnej i zagospodarowania przestrzeni wspólnej – mówi Bożena Nowak – naczelnik wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich.

   

  Mieszkańcy os. A i w Czułowie podkreślali potrzebę organizacji festynów i imprez, które integrowałyby lokalne społeczności, a na śródmiejskich blokowiskach potrzebę uporządkowania terenów między blokami, stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców np. poprzez uruchomienie centrum aktywności sportowej i obywatelskiej, stworzenie ogrodu miejskiego.

  Na podstawie zebranego materiału i podczas konsultacji z sektorem publicznym, które zakończyły się z końcem maja, powstała wersja robocza programu obejmująca  22 projekty.

  – Spośród zgłoszonych 22 projektów, 4 są dedykowane całemu obszarowi rewitalizacji, dwa mają być realizowane jednocześnie w dwóch podobszarach obszaru rewitalizacji, a jeden rozpocznie się w jednym podobszarze i w przyszłości ma zostać rozszerzony na wszystkie pozostałe części obszaru rewitalizacji ( projekt pod nazwą: BAZA – BANK AKTYWNYCH LUDZI MIASTA).   Pozostałe projekty mają służyć przede wszystkim integracji i zwiększenia aktywności mieszkańców np. Potańcówki na osiedlu A, Osada Zdrowo na sportowo, wspólny ogród miejski Osada, Dzień Sąsiada czy Centrum Usług Społecznych – wylicza Bożena Nowak.

  Wszystkie projekty zostaną teraz poddane ocenie mieszkańców Tychów, którzy będą nie tylko mogli się na ich temat wypowiedzieć, ale także zgłosić swoje pomysły.

  – „Porozmawiajmy o rewitalizacji w Tychach”- pod taki hasłem 7 czerwca o godzinie 17.00 w sali 102 urzędu miasta odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców. W kolejnych dniach planujemy warsztaty terenowe dla całych rodzin, 11 czerwca od 15.00 do 18.00 przy szkole nr 35, dzień później w Parku Jaworek od 16.00 do 19.00,  18 czerwca od 15.00 do 18.00 na Placu św. Anny, a dzień później, w niedzielę o tej samej porze w dzielnicy Czułów- Osada. Zapraszamy mieszkańców do udziału w tych spotkaniach, chcemy wspólnie z nimi rewitalizować miasto i stworzyć przestrzeń do integracji i szeroko rozumianej aktywizacji społeczności lokalnej w wymiarze zarówno zawodowym, jak i społecznym- mówi Daria Szczepańska – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

  Wnioski można składać podczas warsztatów, ale także drogą mailową na adres rewitalizacja@umtychy.pl lub osobiście do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich ( pok. 903). Nabór projektów trwa miesiąc do 30 czerwca, sam program ma być gotowy do 30 lipca 2016 roku.