Przejdź do treści

Prezydent Andrzej Dziuba z absolutorium

  Na czwartkowej sesji Rada Miasta Tychy ( 19.05) pozytywnie oceniła gospodarkę finansową miasta, zatwierdzając sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Radni przy 15 głosach „za” i 10 „przeciw”  udzieli także absolutorium prezydentowi miasta.

  W 2015r. dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w kwocie 627,5 mln zł, a wydatki wyniosły 628,7 mln złotych ( o 41,6 mln zł mniej niż zakładano). W związku z tym zamiast planowanego deficytu w kwocie 24 mln zł miasto zamknęło rok z deficytem wynoszącym 1,2 mln zł.

  – Niższy o 22,8 mln zł od zakładanego deficyt budżetowy był wynikiem przede wszystkim niewykonania planowanych wydatków związanych m.in. z systemem gospodarki odpadami komunalnymi  (7,5 mln zł),  rezerwami i poręczeniami (5,6 mln zł), odszkodowaniami za przejęte grunty (3,9mln ) czy środkami z zadań zakończonych lub tych, których kontynuacja nastąpi w 2016 roku ( w sumie 6,2 mln zł) – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

  Jednocześnie dochody wykonano na poziomie 18,7 mln zł niższym od założonego planu czego powodem jest przede wszystkim niższy wpływ środków europejskich o 15,2 mln zł oraz niewykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami o 6,6 mln zł (umowa przewidywała większy strumień odpadów niż był w rzeczywistości).

  Natomiast ponadplanowo zrealizowano m.in. dochody z tytułu udziału w PIT i CIT oraz z tytułu podatku od nieruchomości.

  W 2015 roku wydatki ogółem budżetu miasta Tychy zostały zrealizowane w wysokości 628,7 mln zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 508,5 mln zł, tj. 81% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 120,2 mln zł.

   

  – Patrząc na strukturę wydatków bieżących największy udział mają środki wykorzystane na oświatę i wychowanie, organizację transportu pasażerskiego oraz pomoc społeczną. Stanowią one  23  wszystkich wydatków bieżących – mówi prezydent Dziuba.

  Pozostałe wydatki to środki wykorzystane na drogi, kulturę fizyczną wraz z kulturą i sztuką, gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz na administrację.

   

  Oświata..

  Na zadania z zakresu oświaty wydano w ubiegłym roku łącznie 195,2 mln zł. Na szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz działalność MZO – łącznie 154 mln zł z czego subwencja oświatowa pokryła 120,6 mln zł, a pozostałe dochody 10,2 mln zł. Na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym przeznaczono 41,2 mln zł, z czego 5,8 mln zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa, a 4 mln zł z pozostałych dochodów.

   

  Transport…

  Na transport zbiorowy (dla miasta Tychy i 14 gmin ościennych uczestniczących w porozumieniu międzygminnym, a także pomoc finansową dla województwa śląskiego na organizację przewozów na liniach wojewódzkich oraz koszty utrzymania Miejskiego Zarządu Komunikacji) w ubiegłym roku wydano 78,6 mln zł.

  Na zakup usług przewozowych (zarówno autobusowych jak i trolejbusowych) miasto wydało ze środków własnych 46,6 mln zł, dopłata wyniosła 24,1 mln zł i była wyższa niż w roku 2014 o 329 tys. zł.

  Na zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej – łącznie 62,4 mln zł, z czego z dotacji z budżetu państwa sfinansowano 26,7 mln zł, a z dochodów własnych miasta pozostałe 35,7 mln zł.

   

  Remonty, naprawy, konserwacje….

   W 2015 roku na remonty wydano kwotę 23,7 mln zł tj. o 4 % czyli 0,9 mln zł więcej niż rok wcześniej.

  – Priorytetem – tak jak to było w latach ubiegłych – były remonty dróg wraz z oświetleniem oraz remonty placówek oświatowo-wychowawczych. Łącznie na ten cel przeznaczono 18,8 mln zł, co stanowi prawie 4/5 ogółu wydatków remontowych – mówi prezydent Dziuba.

  Na remonty infrastruktury drogowej i oświetlenia wydano 14,9 mln zł,  remonty nawierzchni dróg – 8,4 mln zł (remont ul. Oświęcimskiej, Beskidzkiej, Armii Krajowej, Bielskiej, Edukacji, Damrota), remonty chodników – 3,9 mln zł (m.in. przy al. Niepodległości, Armii Krajowej, Głównej, Dmowskiego, Braterskiej), remonty obiektów inżynierskich, zatok autobusowych, pasów drogowych (1,5 mln zł), naprawy i konserwacje oświetlenia – 1,1 mln zł, remonty placówek oświatowo-wychowawczych (3,9 mln zł) .

  Wydatki majątkowe w 2015 roku zamknęły się kwotą 120 mln zł, co stanowi 19% ogółu poniesionych wydatków. Oznacza to, że co piąta złotówka wydatkowana w ubiegłym roku z budżetu miasta została przeznaczona na inwestycje.

  Rok 2015 praktycznie kończył wykorzystanie środków unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Wciąż trwa proces wdrażania nowej perspektywy na lata 2014-2020.

   – Nabór wniosków projektów ubiegających się o dofinansowanie w wielu konkursach wciąż trwa. W związku z tym realizacja nowych zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami europejskimi rozpocznie się dopiero w 2017 i 2018 roku – mówi Andrzej Dziuba.

   

  Sport i kultura…

  Jeśli chodzi o wydatki na infrastrukturę sportową to największe nakłady dotyczyły modernizacji Stadionu Miejskiego, który otwarto w lipcu 2015 roku. Na ten cel przekazano w ubiegłym roku do spółki Tyski Sport kwotę 32,4 mln zł.

  – To wspaniały obiekt, doceniony nie tylko przez tyszan. Został wybrany szóstym stadionem świata roku 2015. W plebiscycie organizowanym przez portale Stadiony.net oraz StadiumDB.com  rywalizowały 22 obiekty z 15 krajów. W głosowaniu internautów wzięło udział prawie 40 000 osób z 111 państw- mówi prezydent Tychów.

  Atrakcyjność nowego obiektu potwierdza również wybór Tychów na jedno z sześciu miast-gospodarzy piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21, które odbędą się w 2017 roku.

  W ramach nakładów na infrastrukturę sportową w ubiegłym roku powstało także 7 nowych siłowni plenerowych (m.in. przy skrzyżowaniu ulic Borowej i Jaśkowickiej, przy ul. Cmentarnej, Obywatelskiej, Przejazdowej, Zelwerowicza) oraz 4 place zabaw dla dzieci (przy ul. Cielmickiej, Gilów, Stoczniowców i Poziomkowej). Łącznie na ten cel wydano z budżetu miasta ponad 1 mln zł.

  W ramach inwestycji w kulturę największe nakłady dotyczyły budowy Mediateki wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Na ten cel wydano w ubiegłym roku ponad 14 mln zł. Łączne nakłady poniesione na ten cel w latach 2010-2015 wyniosły 33,7 mln zł (netto). Zadanie finansowane było w głównej mierze ze środków pochodzących z preferencyjnych pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica (22,3 mln zł, oprocentowanie 1%) oraz kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy.

   

  Oświata…

  Na inwestycje w oświacie w ubiegłym roku wydano 16,4 mln zł.

  Najwięcej środków (14,8 mln zł), pochłonęła budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej.

  Kolejnym zadaniem w oświacie była budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Sportowych. Za prawie 300 tys. złotych wykonano bieżnię pięciotorową i bieżnię do skoku w dal o nawierzchni z poliuretanu oraz pola do pchnięcia kulą z mączki ceglanej.  Ponadto w ramach „Budżetu partycypacyjnego” powstały nowe boiska sportowe przy placówkach oświatowych: SP nr 22 przy ul. Harcerskiej oraz dwa boiska na terenie Gimnazjum nr 4 i SP nr 37 przy ul. Konecznego.

   

  Pozostałe…

  5,7 mln złotych wyniosło dokapitalizowanie spółki PKM przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dzięki tej inwestycji do Tychów trafiło łącznie 36 nowoczesnych autobusów MAN Lion`s City CNG zasilanych sprężonym gazem ziemnym, w tym 6 szt. pojazdów przegubowych (mega) oraz 30 szt. pojazdów autobusów (maxi). Był to największy jednorazowy kontrakt na autobusy gazowe w Polsce – łączny koszt projektu wyniósł 38,1 mln zł netto, z czego 85% tj. 32,4 mln zł pochodziło z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Kolejne zadanie to budowa hospicjum przy ul. Żorskiej. Na ten cel w ubiegłym roku przekazano dotację w kwocie 1 mln zł. Budowa rozpoczęła się w grudniu 2009 roku – od tego czasu do końca ubiegłego roku z budżetu miasta na ten cel przekazano kwotę 6,1 mln zł. Również w tegorocznym budżecie przewidziano kolejny 1 mln zł na wsparcie budowy ośrodka. Do dyspozycji pacjentów będzie 16 pokoi z łazienkami (32 łóżka). W budynku znajdą się również sala rehabilitacyjna, poradnia z pokojami lekarskimi, izba przyjęć i pokój zabiegowy, a w części biurowej: sala konferencyjna i salka dla grupy wsparcia dla dzieci osieroconych. Zakończenie inwestycji i otwarcie hospicjum planowane jest na wrzesień br.

  Realizacja wydatków majątkowych w 2015 roku w takiej wysokości nie byłaby możliwa bez wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania takich jak pożyczki, kredyty czy obligacje. Łączne z tych źródeł w roku ubiegłym pozyskano 29,9 mln zł. Po uwzględnieniu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej kwocie 20,9 mln zł zadłużenie miasta na koniec 2015r. wyniosło niecałe 196 mln zł.  

  Dla miasta Tychy wartość dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia wyniosła w 2015r. 11,0%, natomiast osiągnięty wskaźnik wyniósł 3,5%.