Przejdź do treści

Budżet miasta na 2019 rok przyjęty

   

  Budżet miasta na 2019 rok przyjęty

  Na dzisiejszej ( 20.12) sesji Radni Rady Miasta Tychy przyjęli jednogłośnie budżet miasta na 2019 rok.  Dochody w przyszłym roku mają wynieść ponad 909,7 mln zł, a wydatki 1.058,8 mln zł. To rekordowa kwota i historyczny dla Tychów budżet mówił podczas sesji prezydent – Andrzej Dziuba.

  DOCHODY

  Dochody miasta w 2019r. wzrosną w stosunku do roku 2018 o 84,4 mln zł (10,2%).

  – Wynika to przede wszystkim ze wzrostu planowanych do otrzymania środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej i zakup nowoczesnego taboru autobusowego – mówił na sesji Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

  Jednak bez uwzględnienia środków unijnych (i innych bezzwrotnych) dochody w stosunku do roku 2018 spadają o 6,1% czyli o 46,9 mln zł.

  – Wynika to przede wszystkim z przekazania od 1 stycznia 2019r. Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego.  Skutkuje to spadkiem dochodów o 60,9 mln zł. Jednocześnie zmniejszają się też wydatki miasta w tym zakresie – w miejsce zakupu usług przewozowych od nowego roku pojawia się składka dla Metropolii na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na terenie Tychów – wyjaśnia prezydent Dziuba.

  Wzrastają natomiast dochody z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 16,6 mln zł) oraz kwota subwencji oświatowej (wzrost o 11,5 mln zł), która uwzględnia planowaną od 1 stycznia podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 5%.

  Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych -PIT

  – Na przestrzeni czterech ostatnich lat dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych rosną nominalnie o ponad 51 mln zł (28,1%).  Kwota zaplanowana na 2019r. jest o 7,7%, czyli o 16,6 mln zł wyższa od przewidywanych wpływów roku bieżącego – mówi Sławomir Mrugała – naczelnik Wydziału Budżetu i księgowości UM Tychy. 

  Planując wpływy z PIT uwzględniono fakt, iż w 2019r. obowiązywać będzie aktualna skala podatkowa przy jednoczesnym  planowanym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,6%.

  Wpływy z podatków i opłat

  Najistotniejszą rolę w dochodach podatkowych odgrywa podatek od nieruchomości, który stanowi ponad 61% całości wpływów. W 2019r. zaplanowano go w wysokości 111,5 mln złotych czyli o 2,4% więcej niż w roku bieżącym. Jest to efekt zmiany stawek kwotowych podatku. Z uwagi na wzrost określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów górnych stawek podatków i opłat lokalnych o 1,6%, Uchwałą Rady Miasta podwyższono stawki podatku od nieruchomości dla wszystkich przedmiotów opodatkowania. Jednocześnie wprowadzono zwolnienie z podatku dla nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego.

  WYDATKI:

  Na wydatki miasta przeznacza się kwotę 1.058,8 mln zł, z czego na wydatki bieżące 663,8 mln zł tj. 63% budżetu, a na wydatki majątkowe 395 mln zł tj. 37%.

  – W porównaniu do planu roku 2018 wydatki bieżące spadają o 29,4 mln zł co wynika z omówionego już przejęcia przez GZM zadań dotyczących transportu zbiorowego. Spadek wydatków bieżących z tego tytułu w porównaniu do planu 2018r. wynosi 61,7 mln zł. Wydatki majątkowe rosną z kolei o 249,7 mln zł, ze stanu 145,3 mln zł w 2018r. do poziomu 395 mln zł w 2019r.  Te ambitne plany inwestycyjne możliwe są dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym (głównie unijnym) oraz zaciągnięciu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego  – mówił na sesji prezydent Tychów.

  Największą część wydatków bieżących stanowią środki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania (38%), pomocy społecznej i rodziny (20%) oraz transportu pasażerskiego i utrzymania dróg wraz z oświetleniem (10%)– mimo ich znacznego spadku spowodowanego przejęciem zadań związanych  z transportem zbiorowym przez Metropolię.

  OŚWIATA

  Na wydatki z zakresu oświaty zaplanowano 252,8 mln zł, z czego remonty stanowią 6,7 mln zł. Bez uwzględniania remontów oznacza to wzrost wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w stosunku do bieżącego roku o 15 mln zł. Wysokość przyznanej subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa wraz dochodami generowanymi przez placówki oświatowe (wpłaty rodziców, środki unijne, dochody z najmu pomieszczeń) wynosi łącznie 166,6 mln zł czyli o 8,0 mln zł więcej niż w 2018r. Pomimo tego wzrostu dopłata miasta do zadań oświatowych rośnie o 7 mln zł i wyniesie 79,5 mln zł. To skutek wzrostu wynagrodzeń zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi, wzrostu kosztów energii oraz dotacji dla placówek niepublicznych. Kwota zaplanowana na dotacje dla placówek niepublicznych nie pokrywa w pełni zgłoszonych potrzeb. W trakcie 2019r. zostanie ona uzupełniona o ok. 5 – 6 mln zł.

  Wydatki na remonty w latach 2016-2019 (w mln zł):

  Łączna wartość remontów zaplanowanych w budżecie 2019r. wynosi 24,6 mln zł i obejmuje głównie:

  remonty dróg – 9 mln zł,

  remonty placówek oświatowych – 6,7 mln zł,

  remonty obiektów sportowych – 3,9 mln zł,

  remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków –1,5 mln zł,

  remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych

  realizowane przez MZBM – 1,3 mln zł,

  remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 1,1 mln zł.

  Wydatki majątkowe :

  Na wydatki majątkowe przeznaczymy 395 mln zł, z tego 382,9 mln zł na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zostały one szczegółowo omówione w części dotyczącej WPF-u. Na pozostałe wydatki majątkowe, czyli te o charakterze rocznym, wyasygnowano kwotę 12,1 mln zł.

  – W ramach tych środków zaplanowano m.in.: IV etap realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji”, dofinansowanie zakupu autodrabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przebudowę budynku przy ul. Miodowej 21 na jednorodzinny budynek mieszkalny dla potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” oraz realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Budżetu Partycypacyjnego” –    wylicza Andrzej Dziuba.                                

  Oba projekty – zarówno ten dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, jak i budżetu na 2019r. – uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

  fot. Piotr Podsiadło